دعوت شدگان به سرور قهرمانان

نام کاربری نام سرور نوع
#نام سرورنام کاربرینوع
1 s1.kingsera.ir faravar تسخیر کنندگان کتیبه
2 s1.kingsera.ir faravar ​فاتحان کتیبه
3 s1.kingsera.ir big_satan تسخیرکنندگان کلید طلایی
4 s1.kingsera.ir faravar تسخیرکنندگان کلید طلایی
5 s1.kingsera.ir milad.cg تسخیرکنندگان کلید طلایی
6 s1.kingsera.ir m_1991 تسخیرکنندگان کلید طلایی
7 s1.kingsera.ir EhsanG تسخیرکنندگان کلید طلایی
8 s1.kingsera.ir faravar آرشیوکنندگان کلید طلایی
9 s1.kingsera.ir mehrdad_kaka آرشیوکنندگان کلید طلایی
10 s1.kingsera.ir parsa_sz69 تسخیرکنندگان کلید نقره ای
11 s1.kingsera.ir koroush تسخیرکنندگان کلید نقره ای
12 s1.kingsera.ir faravar تسخیرکنندگان کلید نقره ای
13 s1.kingsera.ir EhsanG تسخیرکنندگان کلید نقره ای
14 s1.kingsera.ir sahar.dager تسخیرکنندگان کلید نقره ای
15 s1.kingsera.ir amin_danger تسخیرکنندگان کلید نقره ای
16 s1.kingsera.ir arashkhp تسخیرکنندگان کلید نقره ای
17 s1.kingsera.ir mst تسخیرکنندگان کلید نقره ای
18 s1.kingsera.ir mohammad2 تسخیرکنندگان کلید نقره ای
19 s1.kingsera.ir mahdi 21 تسخیرکنندگان کلید نقره ای
20 s1.kingsera.ir ARMIN 2AFM تسخیرکنندگان کلید نقره ای