گنجینه های گینگیزها وارد سرور یک شدندبا ورود گینگیزها و گنجینه های آنها به نقشه، مرحله جوایز آغاز شد. در این مرحله امکانات زیر برای رسیدن به اهداف بزرگ آخر بازی فعال شد:

1- عمارت قهرمان جهت پرورش و مدیریت قهرمانان بزرگ

2- نیروهای تخصصی جهت استخراج آبادی ها و افزایش سطح منابع

3- خزانه و گنجینه ها

4- اردوگاه نیز برای اعزام و کنترل قهرمان ارتقا می یابد.

امیدواریم شما را در جمع برندگان و قهرمانان خوش شانس سرور یک ملاقات نماییم.

موفق پیروز باشید
تیم عصر پادشاهان