پابان سرور یک و معرفی قهرمانانسرور یک بازی عصر پادشاهان طبق برنامه در تاریخ 15 خرداد خاتمه یافت. این در حالی بود که دقیقا روز 14 خرداد کتیبه جاودان توسط بازیکن ها پس از 24 ساعت محافظت به وضعیت آرشیو درآمده بود و سرور یک با پیروزی کامل بازیکن ها بر گینگیزها خاتمه یافت.
اسامی برگزیدگان سرور یک در آدرس http://s1.kingsera.ir مشخص شده است. جوایز این قهرمانان بسته به انتخاب خودشان به صورت حضوری در مراسم ویژه در نمایشگاه بازی های تهران و یا به صورت غیر حضوری ( ارسال از طریق پست ) اهدا خواهد شد.

تیم عصر پادشاهان