سرور تابستانی با حرارت فراوان خاتمه یافت
سرور 5 بازی عصر پادشاهان در روز شنبه 25 شهریور و 5 روز قبل از حمله نهایی گینگیزها با پیروزی اتحاد غرب وحشی بر گینگیزها خاتمه یافت. این سرور در تاریخ 1391/04/10 شروع و در 1391/06/25 پایان یافت. در مجموع 33363 بازیکن در این سرور به رقابت پرداختند و سرانجام بازیکن dawnmist توانست با همکاری و حمایت هم اتحادی هایش کتیبه جاودان را تسخیر و گینگیزها را شکست دهد. در این سرور کلیه جوایز توسط بازیکن تصاحب شدند و گینگیزها به صورت کامل نابود شدند.

اسامی برگزیدگان سرور5 در سایت رسمی در بخش لیست برندگان مشخص شده است. جوایز این قهرمانان به شماره حساب آنها که از طرف خودشان به پشتیبانی اعلام شده و توسط ایمیل تایید شده است، واریز خواهد شد.

تیم عصر پادشاهان